ร้อยเอ็ด เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

              ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่18/2564 โดยมี ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยัง โรงพยาบาลอำเภอทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 
      ในส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนออกมารับบริการอย่างทั่วถึง
            จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป,เด็กและเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้ไปไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือหน่วยฉีดวัคซีนโควิด19 ทางพื้นที่กำหนด ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด ต่อไป///
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag