ข้อตกลง
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าใช้ระบบ
1. กรุณาใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมีข้อมูล ดังนี้
    1.1 ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
    1.2 ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อนหรือ เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได้
    1.3 ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล

3. อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่อง เพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย

4. ต้องระบุเรื่องที่จะร้องเรียนให้ชัดเจนว่าต้องการร้องเรียนการบริการกรมประชาสัมพันธ์ในด้านใด

5. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น จะยุติเรื่องทันที

6. การร้องเรียนจะต้องไม่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
    6.1 เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1
    6.2 เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือ คำสั่งถึงที่สุดแล้ว
    6.3 เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    6.4 เป็นเรื่องที่ไม่มีการร้องเรียนซ้ำซ้อนที่เคยมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นแล้ว

7. ผู้ร้องเรียนต้องรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และจะรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และการนำความเท็จมาร้องเรียนฯ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

8. ข้อมูลการร้องเรียน ทางกรมประชาสัมพันธ์จะเก็บเป็นความลับไม่นำไปเปิดเผยนอกกระบวนการจัดการของศาล

หมายเหตุ : ผู้ร้องเรียนจะต้องรับทราบและยอมรับข้อตกลงการรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าใช้ระบบทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ระบบฯ