ร้อยเอ็ด ฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรม ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา

1 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนาการสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการ หนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 
               ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องหาเลี้ยงชีพ ที่ตรงกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์สู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปสร้างคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสม ของแต่ละท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะสงฆ์กับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ขยายผลไปสู่ประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ///

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag