ร้อยเอ็ด...จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางลดาวัลย์ เจริญมาตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม
              ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงผลักดันและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "สืบสาน รักษา และต่อยอด" พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ตาม "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน 
            การกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกป่า 5 ระดับ ในพื้นที่ โคก หนอง นา ทำให้เกิดระบบนิเวศ ใกล้เคียงกับป่าในธรรมชาติที่พืชสามารถพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ /การปล่อยปลา และการทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น////

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag