ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด “เร่งตรวจเชื้อ แยกกักตัว คัดแยกผู้ป่วยให้เหมาะสม ป่วยหนักรักษาครบ จบได้แน่...โควิด 101”
               วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 42/2564 โดยมีคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) การประชุมผ่านระบบ Zoom   Meeting ไปยังหน่วยงานราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
           การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10 /2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ฯ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  แนวทางการประสานรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ด การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้สำหรับประชาชน การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมได้มีมติสำคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบการเสนอขอจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา  (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน 18,200 โด๊ส เพื่อจัดสรรและฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/2. เห็นชอบในการจัดซื้อชุดน้ำยาเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (VTM) และอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 ทางห้องปฏิบัติการ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอ/3. เห็นชอบในหลักการในการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอ/4. เห็นชอบในการจัดงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และตามมติมหาเถรสมาคมโดยเคร่งครัด /5. เห็นชอบในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่เพื่อการทำงาน ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา จำนวน 24 คน จากอำเภอเสลภูมิ ไปจังหวัดภูเก็ต ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอ///
 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag