ร้อยเอ็ดเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านน้ำของจังหวัด

ที่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ห้อง Smart room ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงานทั้ง 3 ด้าน เข้าร่วมประชุม
           เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ติดตามประเมินผลตลอดจนการจัดทำแผนงานแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของส่วนราชการหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดให้ความเห็นชอบ ตามกรอบแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในระดับลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงจัดทำข้อมูลและสาระสนเทศทรัพยากรน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด พร้อมทั้งควบคุมและติดตามสถานการณ์การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีกด้วย////

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag