ร้อยเอ็ด รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการกระทำรุนแรงในครอบครัว

            นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านสารรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ประจำปี ๒๕๖๔  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ ให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี โดยกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี         เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท ให้เห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว  ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด            
               จากข้อมูลการให้ บริการของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีผู้ถูกกระทำรุนแรงที่เข้ารับบริการ จำนวน ๘๙๔ ราย ผลกระทบจากการถูกกระทำรุนแรงพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์       ปัญหาด้านสุขภาพจิต  ข้อมูลดังกล่าวเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งส่วนที่โผล่เหนือผิวน้ำ ให้เห็นเพียง ส่วนน้อยเท่านั้น ซึ่งยังมีผู้ถูกกระทำรุนแรงอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าเปิดเผย  ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำรุนแรง ได้รับการช่วยเหลือล่าช้า  จึงขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ด ได้ช่วยสอดส่องดูแล ไม่ยอมรับไม่กระทำ ไม่นิ่งเฉย การกระทำรุนแรงในสังคมในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยของเรามีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน //
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag