เดินตามรอยเท้าพ่อ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พช.เมืองสรวง ลุยไม่หยุด ติดตามสนับสนุนการปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” จ.ร้อยเอ็ด มุ่งสานต่อแนวพระราชดำริ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ครัวเรือนเป้าหมาย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ คณะฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”  อยู่ระหว่างการดำเนินงานขุดบ่อ ๑ เเละบ่อ ๒ ในแปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ได้แก่นายอำนวย เศษบุบผา ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เเบบ ๑:๒ ประเภทดินร่วนปนทราย โดยเจ้าของแปลง ต่างแสดงความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ โดยการปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ปลูกต้นไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และป่า ๕ ระดับ การห่มดินและเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช และขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป            

โอกาสนี้ ได้พบปะกับ เจ้าของแปลงครัวเรือนพัฒนา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชนว่า “ถือว่าทุกท่านโชคดี ซึ่งก็เกิดจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สืบสาน รักษา และต่อยอด สู่รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดจนการยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด หากเจ้าของแปลงหรือนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) มีเหตุขัดข้องหรือข้อสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน อันจะทำให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็ว มีแปลงตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ ให้สามารถการพึ่งตนเองให้รู้จักสร้างทางรอดในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน” 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag