ร้อยเอ็ด สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร. เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 203 แห่ง เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 
            เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag