ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 51/2564

  นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 51/2564 คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด /นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด/ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
           โดยที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) และผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้สำหรับประชาชน การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพิจารณา มาตรการการดำเนินการ Smart Control and Living with COVID -19 ขอเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ของโรงเรียน 4 แห่ง และ การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบริหารจัดการวัคซีนโรคโควิด 19 Moderna จาก สภากาชาดไทย โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ///


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag