ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารห้องพัก โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอยู่เดิม และแผนงานการพัฒนาของพื้นที่ชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และเพื่อกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดและความต้องการของท้องถิ่น และประชาชน ให้ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
               อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่อนาคต กำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ ให้รองรับกับการเจริญเติบโต  โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบาย และเป้าหมาย คือ “ มหานครข้าวหอมมะลิ ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพดี ภายในปี พ.ศ.2565 ”นี้///

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag