ร้อยเอ็ด ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด (Solar Rooftop) โรงสีสหกรณ์เกษตรวิสัย จำกัด ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืน"

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า  ใน ปี 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด  มีแผนงานโครงการที่จะการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าว หันมาใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Roof Top) เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันสูญเสียเงินทุนดำเนินการไปกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงสีข้าวเป็นจำนวนมาก ปีหนึ่งๆประมาณ 13 ล้านบาท ทำให้สหกรณ์มีต้นทุนการผลิตและแปรรูปข้าวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันเงินทุนดังกล่าว สามารถนำมารับซื้อข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรได้ในราคาที่สูงขึ้น   ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาปรับปรุงในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าข้าวที่ผลิตให้มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ด้วยการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย ใช้ตลาดนำการผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ที่ว่า “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน”
              สำหรับ โรงสีสหกรณ์เกษตรวิสัย จำกัด  มี 2 สาขา ได้แก่ สาขากู่กาสิงห์  และสาขานกเหาะ  โดยเฉพาะที่สาขานกเหาะ เป็นที่ตั้งของโรงสีสหกรณ์เกษตรวิสัย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ 11 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย มีโรงสีข้าวจำนวน 2 โรง กำลังการผลิตรวม 120 ตัน/วัน  ผลผลิตในปีการผลิต 2565/66 ได้รวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกรวม 57,689  ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า  668  ล้านบาท ////

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag