ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด มอบโคให้เกษตรกรยากจนยืมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร"

นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายปองคุณ ประสารีบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ /นายนพดล  สุภัควรกุล 
ปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี /นายอำนาจ มะธิปิไข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนางสาวประไพ สังฆะมณี ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ  มอบโค ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ให้กับเกษตรกรยากจนยืมไปเพื่อการผลิต ที่ บ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี  จำนวน 30 ตัว และ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 ตัว รวมเงินกว่า 1,485,000 บาท เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โคที่รับมอบเกษตรกรสามารถเลี้ยงได้  5 ปี และเมื่อครบกำหนดลูกตัวแรกเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ  นอกเหนือจากนั้นส่งมอบแม่โคพร้อมลูกที่เกิดทั้งหมดให้เป็นทรัพย์สินของเกษตรกร  
              ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้มีรายได้เสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ พออยู่พอกิน และยั่งยืนตลอดไป///

ศุภลักษ์  ระดาบุตร/ข่าว/สวท.รอ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag